VOER HIER UW SLOGAN IN

ANBI STATUS

 

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel?

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.
Stichting Ouders en Jeugdzorg heeft de ANBI status (Algemeen nut beoogde instelling). Dit betekent dat er regelingen zijn opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggavenregeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Wilt u hier meer informatie over klik dan hier
(http://anbi.nl/belastingvoordeel)
Vrijwel alle informatie over het reilen en zeilen van de organisatie wordt openbaar gemaakt.
Voor extra duidelijkheid hebben we volgens de ANBI Regels alle informatie op deze pagina verzameld.
Wilt u een donatie doen en heeft u behoefte aan meer transparantie of duidelijkheid omtrent de stichting? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Ouders en Jeugdzorg.

ANBI gegevens:

Officiële Naam:      Stichting Ouders en Jeugdzorg
Kamer van Koophandelnummer:   17105073 (Klik hier voor de volledige statuten)
Bezoek /post adres:   Wolfstraat 9 5701 JC Helmond
Email adres   Info@denoodkreet.nl
Website :   www.denoodkreet.nl

 

 


            
Doelstelling volgens statuten:

De stichting heeft ten doel:

Het begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen, in de oplossing waarvan andere (reguliere)  (overheids)instanties niet of onvoldoende (kunnen) voorzien, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het helder maken van informatie van cliënten naar beleidsmakers en vice versa, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
In de dagelijkse praktijk betekent dit:
Daar waar kinderen klem komen te zitten in de onderlinge strijd van volwassen over de hulpverlening of het ontbreken ervan, bemiddelen onze vrijwilligers om tot een wenselijke oplossing te komen.

Klik hier voor de volledige statuten

 


De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Ouders en Jeugdzorg heeft in 2011 het initiatief genomen om te komen tot een bundeling van krachten van cliëntenorganisaties en zelf(hulp)organisaties en cliëntenraden. Dit om in de transitie jeugdzorg haar stem te kunnen laten horen en gemeenten te adviseren vanuit cliëntenperspectief,om zodoende te komen tot een beter systeem van jeugdzorg dat aansluit bij de behoefte van cliënten. Het tweede doel is om bestaande organisaties en cliëntenraden in beeld te brengen bij gemeenten om er voor te zorgen dat hun expertise wordt behouden en ingebed in Brabant. In 2013 zal er concreet vorm gegeven worden aan de rol van de Bondgenoten binnen het transitieproces. Het team van Ouders en Jeugdzorg wil in 2013 op individueel, organisatie- en teamniveau knelpunten en trends signaleren en bespreken met (niet) jeugdzorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Er zal extra aandacht zijn voor de gevolgen van de transitie Jeugdzorg voor cliënten.
In 2013 wil Ouders en Jeugdzorg op individueel niveau minimaal 122 ondersteuningstrajecten in de jeugdzorg in de provincie Noord-Brabant oplossingsgericht behandelen. Daar komen in 2013 per steunpunt 30 trajecten bij op projectbasis.
Het traject kan o.a. bestaan uit : informatie en advies, bemiddeling, dossierstudie, waarheidsvinding en dossieranalyse, ondersteuning bij gesprekken en correspondentie met BJZ, RvdK, zorgaanbieders, advocatuur en rechtbank, klachtenondersteuning en nazorg. Van ieder traject wordt een dossier gemaakt en bijgehouden. De looptijd van het traject is maximaal 12 maanden. Na evaluatie is verlenging mogelijk indien noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van een volg/registratiesysteem.

Download ons jaarjournaal hier.Het bestuur van Ouders en Jeugdzorg bestaat uit:
 
Mark van de Westerlo, voorzitter
Emelie Vogel, secretaris
René Choufoer, bestuurslid
Stef Willems, bestuurslid
Carla Rooijmans, penningmeester
Maarten Jan Officier, bestuurslid

Volgens artikel 4.5 van de statuten ontvangen leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiën:

Ouders en Jeugdzorg is een vrijwilligersorganisatie die met haar beperkte financiële middelen een zo groot mogelijk verschil probeert te maken. Naast haar subsidies, giften en bijdragen van fondsen krijgt onze organisatie veel materiële steun. Meer informatie hierover vind je in de diverse sub-menu’s van deze pagina.

Klik hier voor de meest recente begroting

Klik hier voor de meest recente jaarcijfers